Latin fordítás és iratolvasás elhivatottsággal

Szaktudásunkkal elsősorban családfa- illetve helytörténeti kutatásokat végzők munkáját segítjük – idestova két évtizede. Számos esetben okozott örömet, hogy az elakadt folyamat újra megindult egy latin vagy német kézirat megfejtése és fordítása nyomán. Az alábbiakban részletesebben is megismerhetik szolgáltatásainkat.

Üdvözlettel: a latin-forditas.hu szakemberei

Latin fordítás családfakutatóknak

2001 óta több száz család történetének kutatását mozdítottuk előre a fellelt kéziratok megfejtésével és fordításával. Ritka már, hogy olyan irattípussal keresnek meg minket, mellyel még nem volt dolgunk: a nemességgel kapcsolatos dokumentumok (armálisok, nemességi invesztigációs anyagok, fiskálisi szakvélemények, vármegyei tanúságlevelek, tanúmeghallgatások) mellett gyakran találkozunk magánlevelekkel, adásvételi szerződésekkel, végrendeletekkel és egyéb nyilatkozatokkal („fassiókkal”), de a ritkább esetek (ereklyetanúsítványok, körözvények, záloglevelek) sem okoznak meglepetést.

Azt tapasztalhattuk, hogy aki családfakutatásra adja a fejét, és régi iratokat lel nyomozása során, többnyire igényes és precíz, sokszor kreatív kutatómunka árán jut el idáig. Ennek megfelelően – régi, de mégis családi iratokat átadva – sokszor a korrekt munkakapcsolaton túlmenő bizalommal is megtiszteltek bennünket, aminek mi mind munkánkkal, mind hozzáállásunkkal igyekszünk megfelelni.

Latin fordítás helytörténészeknek

Bizalommal fordulhat hozzánk minden, jellegzetesen helytörténeti kutatáshoz alkalmas irattal (egyházlátogatási jegyzőkönyv, historia domus, feliratok, dikák, lajstromok, urbáriumok stb.).

Nagyobb (negyven-ötven oldal feletti) iratanyag esetén előzetes ajánlat alapján elvégezzük az iratanyag felmérését, mely után minden irathoz egy fejregesztát (kelet, kiadó, téma) és fordítási ajánlatot tartalmazó táblázatot készítünk.

Latin fordítás szaktudósoknak

Mindig öröm és megtiszteltetés számunkra, ha történeti, néprajzi, művészettörténeiti és egyéb szaktudományok kutatásait támogathatjuk kéziratos vagy régi nyomtatott források feldolgozásával. Ilyen esetekben a paleográfiát mint a történelem segédtudományát gyakorolva kellő alapossággal és a konkrét diszciplína igényeit szem előtt tartva dolgozunk.

A források jellegét, a kor írásmódját és a kutatás célját figyelembe véve alkotunk publikábilis szöveget, előzetesen egyeztetve a kutatóval, hogy betűhív, betű szerinti vagy szöveghű forrásközlésre lenne-e szüksége. Előfordult olyan is, hogy speciális esetekben (pl. sűrűn változó kéz írta számadáskönyv) ezek egyedi kombinációjára volt szükség.

Kéziratolvasás

A kéziratolvasás speciális műfaj; a koronként és területenként változó íráskép gyakorlatot, a rövidítések feloldása biztos forrásnyelvi tudást követel meg. A szakmai tapasztalat gazdagodása minden fordítóban növeli a szöveggel szembeni alázatot: ez ad lehetőséget a további fejlődésre és konkrét problémák észlelésére.

Ennek jegyében:

 • ha kell, specialistáktól kérünk segítséget: előfordult, hogy egy kiolvashatatlan helységnév megfejtését a szóban forgó megye levéltárosának köszönhettük, akinek épp az adott korszak településrendszere volt az egyik kutatási területe. Mivel a kérdéses puszta már a XVII. század végére megszűnt létezni, sőt egy ritka névváltozat állt az iratban, melyet ráadásul hanyag hivatali kéz vetett papírra, gyakorlott paleográfusok sem tudták kiolvasni a szót – amit amúgy sem találtunk volna semmiféle településjegyzékben. A megoldáshoz tehát itt a fordítói alázat és szakmai kapcsolat vezetett el.
 • csak azt fordítjuk le, amit le is lehet fordítani. Ha minden eszköz elégtelennek bizonyul, nem „töltjük ki” az értelmi vagy fizikai hézagot, hogy gördülékeny fordítást „produkáljunk”: lábjegyzetben világosan közöljük a hiányzó, kiolvashatatlan, értelmezhetetlen szavakat, lehetséges olvasataikat és ezeknek a szöveg értelmére gyakorolt hatásait.

Ugyanakkor gazdag fordítói tapasztalatunk és a jogi szövegek formulakészlete sokszor lehetővé teszi, hogy nagy biztonsággal rekonstruáljunk egy-egy olvashatatlanná vált szót vagy akár sort is.

 

Nyelvek

Fordítunk latin, ógörög, német és angol nyelvekről magyarra és viszont is.

A hozzánk kerülő szövegek keletkezése másfél évezredet ölel fel, zömük pedig jogi vagy egyéb szaknyelvet használ, ennek megfelelő szakkifejezésekkel; fordításainkat ezért szükség esetén magyarázó lábjegyzetekkel látjuk el. Ezek a megajánlott munkadíjat nem növelik.

Latin – Ógörög

Magyar – Angol – Német

Referenciák

2001 óta több száz család kutatása során fellelt iratok fordítása, átírása.

A következő intézmények, illetve kutatóik munkáját segítettük már:

 

Forrásközlések, műfordítások

 • Johannes Canaparius: Vita Sancti Adalberti. Magyar Sion 10. (52.) évf. 1. sz. (2016.)
 • Bartholomaeides János László: Bartholomaeides Lászlónak, az ochtinai egyház lelkészének emlékezete. Kézirat, 2015 (Memoria Ladislai Bartholomaeides ecclesiae Ochtinensis verbi Dei ministri. Pest, 1828.)
 • A Majki Kamalduli Remeteség számadáskönyveinek (1757-1782) átírása és fordítása.
 • „Chronica Csütörtökiensis” – a csallóközcsütörtöki plébánia eseményeinek feljegyzése.
 • Florius: Harcművészet (De arte luctandi), illusztrált kézikönyv a XIV. századból
 • A Váci Káptalan 1300 előtti oklevelei (munkacsoportban)
 • Hegedüs K: Ferenc: Tartalma a nemes Hegedüs család, Szajol helység birtokos urai írott eszközeinek. I. kötet. Szajol, 2017. – A periratok regesztázása, fordítások.
 • Gúta város története; a latin nyelvű kéziratos és nyomtatott források fordítása és regesztázása.
 • Felsőpulya helytörténeti kutatásainak iratanyaga.

Blog

Legfrissebb bejegyzéseink: 

Iratolvasási minta II.

Iratolvasási minta II.

Az alábbi szöveg egy irat külzetén olvasható... Átírás: Quod D(omi)nus Emericus N. Egregiu(m) D(omi)nu(m) Georgiu(m) Ivanics in loco consueto constituerit suum plenipotentiar(ium) ad tempus revocationis coram nobis infrascriptis E(cclesiae). M(etropolitanae)....

bővebben
Iratolvasási minta I.

Iratolvasási minta I.

Az alábbi iratrészlet a gyulafehérvári („erdélyi”) Királyi Könyvekből való; egy címereslevél hivatalos másolata. Bár a mikrofilmről készült felvétel rossz minőségű, a szöveg kiolvasását lehetővé teszi, hogy az ilyen armálisok nyelvezete kiismerhető formulákból...

bővebben

További bejegyzések…

 

Ajánlatkérés

Kérjük, olvassa el az ajánlatkérés menetét, majd töltse ki az alábbi űrlapot!

  Az ajánlatkérés menete

  A fellelt irat fényképét csatolja az űrlapon vagy küldje el email-ben a latin.forditas.hu@gmail.com címre; ez alapján előzetes árajánlatot adunk, mely tartalmazza az irat fő adatait (kelet, kibocsájtó, téma), hogy elegendő információja legyen Önnek a döntéshez. Ezután lehetőség nyílik az irat sajátosságaiból adódó konkrét igények, lehetőségek tisztázására és határidő megbeszélésére.

  A fordításra legtöbbször a latin szöveg átírásával (begépelésével) együtt és anélkül is adunk árajánlatot; előfordulhat azonban, hogy egyes esetekben csak a latin eredeti átírásával vállaljuk el a munkát. Ez lehetővé teszi munkánk esetleges külső szakmai ellenőrzését (levéltáros latinista szakember vagy paleográfus segítségével) és biztosítja fordításaink hitelességét: az így átadott szöveg minden további nélkül felhasználható kutatási és tudományos célra (szakdolgozat, publikáció) is.

  Terjedelemtől függetlenül minden munkáért háromezerötszáz forintos alapdíjat számítunk fel, mely az ennél nagyobb összegű megrendelések árába beszámításra kerül. Ez érvényes a pár szavas, magyarról latinra való fordításokra is.

  Fizetni átutalással, többnyire a munka kézhez vétele után lehet. A munkadíjról számlát adunk 0% áfával.

  Kapcsolat

  Keressen minket bizalommal!